Foto 2b

 

De Raad van Toezicht houdt namens de vereniging toezicht op het Bestuur en de algemene gang van zaken van PCB de Regenboog. Zij ziet erop toe dat het Bestuur het beleid vanuit een strategische visie vormgeeft en vastlegt in meerjarenplannen en jaarplannen. 
Daarnaast voert de Raad van Toezicht meer specifieke taken uit, zoals het aanstellen van de directeur-bestuurder en het vaststellen van diens arbeidsvoorwaarden. Als het nodig is, stelt de Raad van Toezicht extra leden van het bestuur aan. De leden van de Raad van Toezicht zelf worden aangesteld door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.
Ook heeft de Raad van Toezicht als taak het goedkeuren van een aantal belangrijke documenten van de school, zoals genoemd meerjarig strategisch beleidsplan en jaarplan, het investeringsplan, de jaarrekening, het jaarverslag van de Vereniging en de begroting. In verband met de onafhankelijke controle van de financiën, wijst de RvT de accountant aan.
Om haar taken goed uit te voeren, vergadert de RvT meerdere malen per jaar, heeft zij overleg met de directeur-bestuurder en is er geregeld overleg met één of enkele leden van de RvT met de directeur-bestuurder. Tweemaal per jaar overlegt de RvT met de MR .
 
In de Raad van Toezicht zitten: Mw. R v.d. Heuvel-de Peuter (voorzitter), Mw. E. Drost-Kanitz (secr.), Dhr. P. Akkermans, Dhr. M. van den Noordt en Mw. H. Kramp- van Vliet.
 

 

Kiva certi

Wij zijn onderdeel van:

© 2019 PCB de Regenboog - Hasselmanstraat 1 - 4255 HL Nieuwendijk - +31 (0)183-402222 info@rainbownieuwendijk.nl